Privacyverklaring.

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers.

Privacyverklaring OWNIT BV

OWNIT BV, hierna: OWNIT. OWNIT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81114753 en is gevestigd aan de Laan van Kronenburg 14 (1183AS) te Amstelveen. In dit document wordt uitgelegd hoe OWNIT omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. OWNIT besteedt de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verkrijgen van persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van OWNIT, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan OWNIT, of worden in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens van u verkregen. Onder persoonsgegevens worden verstaan alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën van persoonsgegevens

OWNIT verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Locatiegegevens, zoals postcodes met huisnummers;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Afwijkend afleveradres;
 • Financiële data;
 • Accountgegevens, inclusief uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Bestelgeschiedenis;
 • Overige door u verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De door OWNIT verwerkte persoonsgegevens hebben tot doel:

 • Contact met u opnemen om u te informeren over de diensten die u heeft afgenomen en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Diensten verbeteren;
 • Betalingen doen;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen;
 • Marketing en communicatie doen;
 • De website verbeteren door bezoekersgedrag op de website te analyseren;
 • Verzenden van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden voor de uitvoering van de diensten.

Grondslag voor verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen mogelijk op basis van de volgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering van de overeenkomst, (iii) verkregen (expliciete) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van OWNIT worden persoonsgegevens verwerkt. OWNIT verwerkt alleen gegevens die OWNIT nodig acht voor (verbetering van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. Grondslag voor de verwerking van deze gegevens is de overeenkomst die u met OWNIT bent aangegaan. Ook kunnen persoonsgegevens over u worden verwerkt door het bezoeken van de website https://www.ownittraining.com/ indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Noodzaak van verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de diensten te kunnen verlenen. De door OWNIT aangeboden diensten kunnen niet volledig worden uitgevoerd zonder verwerking van uw persoonsgegevens. Indien voor bepaalde doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig is, dient u hiervoor apart toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door OWNIT verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Indien op grond van wet- of regelgeving een langere bewaartermijn noodzakelijk is, worden de persoonsgegevens conform deze eisen langer bewaard. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

OWNIT deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonlijke gegevens verkocht. OWNIT kan een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens met derden te delen. Indien persoonsgegevens worden gedeeld met derden worden hiervoor verwerkersovereenkomsten afgesloten. De derde partijen met wie persoonsgegevens worden gedeeld zijn:

 • De bezorgdienst(en) ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
 • De Payment Provider, voor de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn financiële gegevens.
 • De Boekhouder/Accountant, voor de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, voor de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Website ontwikkelaar, ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van persoonlijke informatie

OWNIT neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en houdt hier rekening mee, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsmede de aard, omvang, context en verwerkingsdoeleinden en de risico’s voor de rechten en vrijheden van personen variërend naar waarschijnlijkheid en ernst passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Jonger dan 16 jaar?

Bent u minderjarig, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd deze verklaring lezen. Ook kunnen zij de rechten uitoefenen die u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage en correctie van uw gegevens.

Vrijwaring

Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de disclaimer. OWNIT behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden of onvolledigheden bevatten. OWNIT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit het gebruik van de website. Het gebruik van deze website is geheel voor rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van OWNIT voor zover deze niet van derden zijn.

Koekjes

OWNIT gebruikt technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met het bezoek aan een website worden meegestuurd om de gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. OWNIT mag bij wet cookies op uw apparaat plaatsen als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te gebruiken. Voor andere soorten cookies is uw toestemming vereist. We raden je aan om cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check-in mogelijkheid.
De cookies die OWNIT gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de privacy, zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load balancing), maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies geplaatst mogen worden (no-follow).
Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Wij gebruiken deze cookies om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
Op de website van OWNIT worden ook cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit betekent dat OWNIT geen informatie kan koppelen aan een natuurlijk persoon. We houden geen gegevens bij van wat u op internet doet. Google Analytics kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn om toegang tot deze gegevens te verlenen. Als je hier vragen over hebt, neem dan contact met ons op via info@ownittraining.com.

Sociale media

OWNIT maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook (Instagram), Twitter, YouTube). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer je op de website op de social media button klikt, wordt er een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de gegevens en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst OWNIT u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browser instellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie wordt geplaatst, krijgt u een waarschuwing en moet u toestemming geven voor de cookie. Als u dit niet doet, kan dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed functioneert. U kunt de instellingen van uw browser zo aanpassen dat uw browser alle cookies en ook cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet je via voorkeuren je browserinstellingen aanpassen en vervolgens kun je de privacy-instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht van toegang;
  Als betrokkene heeft u het recht om informatie te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, indien dat het geval is, om inzage te krijgen in de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op wissen;
  Zonder onredelijke vertraging moet een betrokkene de hem betreffende persoonsgegevens laten wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Neem hiervoor contact op met OWNIT.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  Een betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan OWNIT heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, alsmede deze gegevens aan OWNIT over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie deze zijn verstrekt. mits.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om op grond van zijn specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. OWNIT zal de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van de betrokkene met betrekking tot het uitoefenen, instellen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de manier waarop OWNIT met uw persoonsgegevens omgaat, of één van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de website of per e-mail op info@ownittraining.com. Om er zeker van te zijn dat u een recht wilt uitoefenen, verzoekt OWNIT u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken. OWNIT zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt contact met ons opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Wijzigingen in deze privacyverklaring

OWNIT kan de privacyverklaring op elk moment wijzigen. De meest recente versie wordt op de website gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Indien de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Deze versie is voor het laatst goedgekeurd op 29 maart 2021.

Bedrijfsgegevens

OWNIT BV

Laan van Kronenburg 14
1183AS Amstelveen
+31 (0)20 722 08 82
connect@ownittraining.com

Privacyverklaring
Voorwaarden en Condities

Abonneer u op onze nieuwsbrief