Algemene voorwaarden.

Wij zijn een geregistreerd bedrijf.

Algemene voorwaarden OWNIT BV

OWNIT BV (hierna: OWNIT) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81114753 en is gevestigd aan de Laan van Kronenburg 14 (1183AS) te Amstelveen.

 

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbieding : iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verlenen van Diensten door OWNIT.
 3. Bedrijf : Een rechtspersoon met zakelijke doeleinden.
 4. Diensten : het verzorgen van (in-company) trainingen, al dan niet klassiek en/of op fysieke basis, alsmede met behulp van VR-brillen.
 5. Dienstverlener : OWNIT BV, een rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en diensten aanbiedend aan de Klant hierna: OWNIT.
 6. Opdrachtgever : het bedrijf dat OWNIT heeft aangesteld, projecten heeft geleverd aan OWNIT voor door OWNIT uitgevoerde Diensten, of waaraan OWNIT op basis van een Overeenkomst een voorstel heeft gedaan.
 7. Overeenkomst : iedere Overeenkomst en overige verplichtingen tussen Opdrachtgever en OWNIT, alsmede voorstellen van OWNIT voor Diensten die door OWNIT aan Opdrachtgever worden geleverd en welke door Opdrachtgever zijn aanvaard en door OWNIT zijn aanvaard en uitgevoerd, waarbij deze algemene voorwaarden vorm krijgen een onlosmakelijk geheel. De Overeenkomst strekt zich in beginsel uit tot de levering van de Diensten.
 8. Website : www.ownittraining.com.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van OWNIT, elke Overeenkomst tussen OWNIT en de Klant en op elke door OWNIT aangeboden dienst.
 2. Voordat een Overeenkomst tot stand komt, heeft de Klant toegang tot deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal OWNIT aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever kennis kan nemen van de algemene voorwaarden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In bijzondere situaties kan van de algemene voorwaarden worden afgeweken voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk met OWNIT is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten.
 6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) worden vervangen door een bepaling met dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld en uitgelegd naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (art. 7:404 BW) en 7:407 lid 2 BW (art. 7:407 lid 2 BW) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden naar hem/haar wordt verwezen, dient dit tevens te worden begrepen als een verwijzing naar hem/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. Indien OWNIT niet steeds nakoming van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, behoudt zij zich het recht voor om gehele of gedeeltelijke nakoming van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen van OWNIT zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien het Aanbod beperkt is of onder bepaalde voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. OWNIT is slechts aan een Offerte gebonden indien deze binnen 30 dagen schriftelijk door Opdrachtgever is bevestigd. Niettemin heeft OWNIT het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant te weigeren om een geldige reden voor OWNIT.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd om een goede beoordeling van het aanbod te kunnen maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een aanduiding en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Levertijden in het aanbod van OWNIT zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant een Aanbieding of Overeenkomst van OWNIT heeft aanvaard door een ondertekende kopie (gescand of origineel) aan OWNIT te retourneren of per e-mail uitdrukkelijk en ondubbelzinnig heeft ingestemd met de Aanbieding.
 2. OWNIT heeft het recht de (getekende) Overeenkomst binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. OWNIT is niet aan een Aanbieding gebonden indien de Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of behoren te begrijpen of behoren te begrijpen dat de Aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Opdrachtgever kan aan deze vergissing of fout geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, zullen de werkelijk gemaakte kosten (inclusief bestede tijd) aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Iedere Overeenkomst die wordt aangegaan met OWNIT of een project dat door Opdrachtgever aan OWNIT wordt gegund, berust bij het bedrijf en niet bij een aan OWNIT verbonden natuurlijke persoon.
 6. Het herroepingsrecht van de Klant is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is iedere Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of omvang van de opdracht meebrengt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren, waaronder maar niet beperkt tot de kwaliteit en tijdige aanlevering van de informatie die OWNIT van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als OWNIT kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn heeft geboden om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en hij alsnog tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. . Hieronder vallen ook de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover OWNIT op het moment van ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te betalen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst per aangetekende brief opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 5. Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan toe werkelijk gemaakte kosten aan OWNIT verschuldigd tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van OWNIT is hierin leidend.
 6. Zowel de Klant als OWNIT kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling, schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen in het geval een van de partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement aanvraagt of de betrokken onderneming door liquidatie eindigt . Indien zich een situatie als hierboven vermeld voordoet, is OWNIT nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de diensten

 1. OWNIT zal zich inspannen om de overeengekomen dienstverlening met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren, zoals van een goed dienstverlener mag worden verwacht. OWNIT staat garant voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat gedetailleerd is omschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan OWNIT de Diensten verricht is leidend voor de omvang van de Diensten. De Overeenkomst wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de in het kader van de Overeenkomst verrichte Diensten.
 3. De door de Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door OWNIT aangeboden Diensten en prijzen zijn gebaseerd. OWNIT heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. OWNIT is bij de uitvoering van de Diensten niet verplicht of verplicht de instructies van Opdrachtgever op te volgen indien hierdoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten verandert. Indien de opdracht leidt tot nadere werkzaamheden voor OWNIT, is de Opdrachtgever verplicht de meerkosten dienovereenkomstig te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. OWNIT is gerechtigd naar eigen inzicht derden in te schakelen voor de uitvoering van de Diensten.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, zal OWNIT de Opdrachtgever tussentijds op de overeengekomen wijze op de hoogte houden van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie. Als de informatie gewijzigd moet worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventueel opgesteld schema. OWNIT is nimmer aansprakelijk voor het aanpassen van de planning. Indien de start, voortgang of levering van de Diensten vertraging oploopt doordat Opdrachtgever bijvoorbeeld niet alle gevraagde informatie of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft verstrekt, of onvoldoende meewerkt in de gewenste vorm, is een eventueel voorschot niet tijdig door OWNIT zijn ontvangen of door andere omstandigheden die voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft OWNIT bij vertraging recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en extra kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak als hierboven genoemd zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de Klant

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door OWNIT gevraagde informatie alsmede relevante bijlagen en daarmee verband houdende informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de voor een juiste en efficiënte uitvoering van de Overeenkomst gewenste vorm te verstrekken. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat OWNIT niet in staat is een volledige implementatie en/of levering van de betreffende documenten te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie zijn te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. OWNIT is niet verplicht de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of de Klant te actualiseren met betrekking tot de informatie indien deze in de loop van de tijd is gewijzigd, noch is OWNIT verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie. door OWNIT voor derden samengesteld en/of in het kader van de Overeenkomst aan derden wordt verstrekt.
 3. OWNIT kan, indien nodig, voor de uitvoering van de Overeenkomst aanvullende informatie opvragen. Bij gebreke daarvan is OWNIT gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever gehouden te zijn. In geval van gewijzigde omstandigheden dient de Klant OWNIT onverwijld, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, op de hoogte te stellen.

 

Artikel 8 – Coaching en/of Training

 1. Indien daartoe opdracht is gegeven, kan OWNIT de Klant en haar medewerkers coachen
 2. De trainingen van OWNIT kunnen plaatsvinden:
 • In groepsverband;
 • Fysiek;
 • Door het gebruik van een VR-bril. In dat geval worden de trainingen vooraf opgenomen, waarna Opdrachtgever en zijn medewerkers door middel van VR-brillen aan een dergelijke training kunnen deelnemen. De Opdrachtgever en zijn medewerkers krijgen de mogelijkheid om in hun eigen tempo een training te volgen en meerdere keren te spelen.
 1. In geval van fysieke / klassikale training zal de sessie plaatsvinden op de locatie van de Klant of op een door OWNIT te bepalen locatie. Indien de sessie plaatsvindt op de locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht tijdig de in het kader van de training benodigde faciliteiten ter beschikking te stellen. Indien een sessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt doordat cliënt niet aan voornoemde verplichting heeft voldaan, komen alle gevolgen daarvan voor rekening en risico van cliënt. OWNIT is tevens gerechtigd voor aanvang van de sessie aanwijzingen te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en de aldaar aanwezige faciliteiten.
 2. De inhoud van de door OWNIT aangeboden training/coaching en de tijdens de sessie verstrekte adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, maar OWNIT zal haar zorgplichten in acht nemen. De sessie wordt zoveel mogelijk afgestemd op zowel de wensen van de Klant als de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 3. De Cliënt stelt OWNIT voor aanvang van de sessie schriftelijk op de hoogte van alle omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn, inclusief eventuele punten en prioriteiten waarvoor de Cliënt aandacht wenst.
 4. OWNIT is gerechtigd de sessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het is naar eigen goeddunken van OWNIT om de sessie opnieuw te plannen. Indien de Cliënt niet beschikbaar is op de nieuwe vastgestelde datum, heeft de Cliënt recht op een pro rata restitutie van reeds betaalde gelden of kan hij deelnemen aan een sessie op een andere datum. Partijen zullen hierover in overleg treden. Bij teveel aanmeldingen is OWNIT gerechtigd de training/coachingsessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voornoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden besproken.

 

Artikel 9 – Nevenwerkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst dient te worden aangepast, dan wel op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om het door Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, is Opdrachtgever gehouden deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens de afgesproken tarief. OWNIT is niet gehouden aan dit verzoek te voldoen en kan van de Klant verlangen dat hij hiervoor een aparte Overeenkomst sluit en/of deze doorverwijst naar een bevoegde derde.
 2. Indien de meerwerkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van OWNIT, indien OWNIT een onjuiste inschatting heeft gemaakt of de desbetreffende werkzaamheden redelijkerwijs had kunnen voorzien, worden deze kosten niet aan Opdrachtgever doorberekend.

 

Artikel 10 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in principe exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders overeengekomen.
 2. OWNIT voert haar diensten uit volgens het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend op basis van de door OWNIT opgestelde tijdregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever en reisgerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. De Klant is gehouden de kosten van door OWNIT ingeschakelde derden na goedkeuring van de Klant volledig te vergoeden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient de Klant het voorschot te betalen alvorens met de uitvoering van de diensten te beginnen.
 6. De opdrachtgever kan aan een eerder afgegeven begroting geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. OWNIT is gerechtigd de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen in overeenstemming met de geldende inflatiepercentages. Andere prijswijzigingen tijdens de Overeenkomst zijn alleen mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn vastgelegd.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van OWNIT.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of betalingsverzoek jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle overige verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11 – Collectiebeleid

 1. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt en niet binnen de gestelde betalingstermijn aan zijn verplichting heeft voldaan, is de Klant van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, heeft OWNIT zonder nadere ingebrekestelling recht op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste dag van verzuim tot aan volledige voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, te berekenen volgens de staffel uit de beschikking. vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten vanaf 1 juli 2012.
 3. Indien OWNIT meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze voor vergoeding in aanmerking. De gemaakte integrale gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. OWNIT gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de Klant en zal deze uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de daarvoor geldende normen. Desgevraagd zal OWNIT betrokkene hierover informeren.
 2. Klant is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die worden verwerkt met behulp van een OWNIT dienst. De opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. In dit kader vrijwaart de Klant OWNIT tegen elke (rechts)vordering die verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien OWNIT op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het verstrekken van beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk.

 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 1. OWNIT heeft het recht de door haar ontvangen of gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien de Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een geldige reden voor OWNIT ontstaat, die in dat geval opschorting rechtvaardigt.
 2. OWNIT is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zodra de Klant in verzuim is met de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst, daaronder begrepen niet tijdige betaling van zijn facturen. De opschorting wordt onverwijld schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigd.
 3. OWNIT is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welken hoofde dan ook, als gevolg van de opschorting van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarnaast is de Klant gehouden OWNIT alle financiële schade te vergoeden die OWNIT lijdt als gevolg van het verzuim van de Klant.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. OWNIT is niet aansprakelijk indien zij door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van OWNIT wordt in ieder geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht aan de zijde van leveranciers van OWNIT, (ii) het niet behoorlijk nakomen van verplichtingen van leveranciers die Opdrachtgever of diens derden aan OWNIT betalen zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) een gebrek aan software of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de dienst, (iv) overheidsmaatregelen, (v) uitval van elektriciteit, internet, datanetwerk en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van medewerkers van OWNIT of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) andere situaties die naar het oordeel van OWNIT buiten haar invloedssfeer vallen en die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend belemmeren.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten die voor de ontbinding van de Overeenkomst zijn gemaakt, komen in dat geval voor rekening van de Opdrachtgever. OWNIT is niet verplicht de Klant te vergoeden voor eventuele schade veroorzaakt door een dergelijke intrekking.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat in de Overeenkomst is vastgelegd niet wordt bereikt, is er slechts sprake van een tekortkoming aan de zijde van OWNIT indien OWNIT dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft toegezegd.
 2. In geval van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van OWNIT is OWNIT slechts tot enige schadevergoeding gehouden indien de Klant OWNIT binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en OWNIT deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen . De ingebrekestelling dient schriftelijk te worden ingediend en een zodanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming te bevatten, dat OWNIT in staat is adequaat te reageren.
 3. Indien de uitvoering van Diensten door OWNIT leidt tot aansprakelijkheid van OWNIT, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het totaal in het kader van de Overeenkomst gefactureerde bedrag, doch uitsluitend ter zake van de door Opdrachtgever geleden directe schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of (on)opzettelijke roekeloosheid van OWNIT. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten, gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, vaststelling van de oorzaak van schade, directe schade, aansprakelijkheid en wijze van verhaal.
 4. OWNIT sluit alle aansprakelijkheid voor gevolgschade uitdrukkelijk uit. OWNIT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gederfde winst en/of verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverlies, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. De Klant vrijwaart OWNIT voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek als gevolg van een dienst die de Klant aan een derde heeft verleend en mede bestond uit Diensten verleend door OWNIT, tenzij de Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de service van OWNIT.
 6. Een eventueel door OWNIT verstrekt advies op basis van door de Opdrachtgever verstrekte onvolledige en/of onjuiste gegevens is nimmer grond voor aansprakelijkheid van OWNIT.
 7. De inhoud van de door OWNIT verstrekte adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard. De opdrachtgever bepaalt zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de daarin genoemde voorstellen en adviezen van OWNIT opvolgt. Alle gevolgen die voortvloeien uit de opvolging van het advies zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het staat de opdrachtgever te allen tijde vrij om eigen keuzes te maken die afwijken van het door OWNIT verstrekte of ingevulde advies. OWNIT is in dat geval niet gebonden aan enige vorm van restitutie.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is OWNIT nimmer aansprakelijk voor handelingen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede voor de verwerking van resultaten (van opgestelde adviezen) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde. de Klant in het eigen advies van OWNIT.
 9. OWNIT staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens OWNIT verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortkomingen van OWNIT vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd aan OWNIT zijn gemeld binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van OWNIT.

 

Artikel 16 – Geheimhouding

 1. OWNIT en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle in het kader van een opdracht verkregen vertrouwelijke informatie. Geheimhouding vloeit voort uit de opdracht en moet ook worden aangenomen indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat het vertrouwelijke informatie betreft. De geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet tijdens de Overeenkomst aan OWNIT bekend is gemaakt en/of door OWNIT op andere wijze is verkregen.
 2. Geheimhouding geldt in het bijzonder voor door OWNIT opgestelde adviezen, rapporten, ontwerpen, werkwijzen en/of rapporten met betrekking tot de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud daarvan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Verder gaat OWNIT altijd met de nodige zorgvuldigheid om met alle bedrijfsgevoelige informatie die door de Klant wordt verstrekt.
 3. Indien OWNIT op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is de vertrouwelijke informatie (mede) te verstrekken aan een door de wet of bevoegde rechter of aangewezen derde aangewezen derde en OWNIT geen beroep kan doen op een schadevergoeding, geeft dit de Klant geen een grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of openbaarmaking van door OWNIT verstrekte uitspraken, adviezen of producties aan derden is schriftelijke toestemming van OWNIT vereist, tenzij deze toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. De Klant vrijwaart OWNIT voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder schriftelijke toestemming van OWNIT is verspreid.
 5. OWNIT en Opdrachtgever leggen tevens de geheimhoudingsplicht op aan door hen in te schakelen derden.

 

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van OWNIT, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapporten en adviezen, berusten uitsluitend bij OWNIT en gaan niet over op Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien is overeengekomen dat een of meer van voornoemde zaken of werken van OWNIT aan Opdrachtgever worden overgedragen, is OWNIT gerechtigd hiervoor een afzonderlijke Overeenkomst te sluiten en van Opdrachtgever een passende geldelijke vergoeding te verlangen. Een dergelijke vergoeding dient door de Klant te worden betaald voordat hij de betreffende goederen verkrijgt of werkt met de daaraan verbonden IE-rechten.
 3. Het is Opdrachtgever verboden alle documenten en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van OWNIT rusten zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, te wijzigen of aan derden ter beschikking te stellen (inclusief gebruik voor commerciële doeleinden). van OWNIT. Indien de Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door OWNIT geleverde zaken, dient OWNIT uitdrukkelijk akkoord te gaan met de beoogde wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden de zaken en documenten waarop de intellectuele eigendomsrechten van OWNIT rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien inbreuk op IE-rechten plaatsvindt.

 

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, bescheiden en/of administratie, in welke vorm dan ook die hij in het kader van een Overeenkomst aan OWNIT verstrekt, alsmede voor de door hem ontvangen en/of verstrekte gegevens. verkregen van derden en die ter uitvoering van de Dienst aan OWNIT zijn verstrekt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart OWNIT voor iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, bescheiden en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart OWNIT voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door haar ingeschakelde of voor haar werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen die in het kader van de uitvoering van de Akkoord.
 4. Opdrachtgever vrijwaart OWNIT voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de in opdracht van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen worden gebruikt en/of of het handelen of nalaten van de Klant jegens derden.
 5. Indien de Klant aan OWNIT elektronische bestanden, software of informatiedragers verstrekt, garandeert de Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien de Opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van OWNIT of anderszins klachten heeft over de uitvoering van haar opdracht, is de Opdrachtgever verplicht deze klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de desbetreffende oorzaak die tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk worden gemeld via info@ownittraining.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. Om de klacht in behandeling te kunnen nemen, dient de klacht door de Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht te worden.
 3. OWNIT zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk op de klacht reageren.
 4. Partijen zullen samen proberen tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen OWNIT en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. OWNIT heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Bij vertalingen van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.
 4. Alle geschillen die voortvloeien uit of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen OWNIT en de Klant zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Amstelveen, 18 april 2021.

 

Bedrijfsgegevens

OWNIT BV

Laan van Kronenburg 14
1183AS Amstelveen
+31 (0)20 722 08 82
connect@ownittraining.com

Privacyverklaring
Voorwaarden en Condities

Abonneer u op onze nieuwsbrief